Voorwaarden

1. Algemeen

 • 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de hieronder genoemde voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 1.2 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Your Mobility B.V. en de opdrachtgever, wordt de opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten, tenzij tussentijds anders wordt overeengekomen.
 • 1.3 Indien een met Your Mobility B.V. gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van de algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen voor deze voorwaarden onverminderd van kracht.
 • 1.4 In geval van nietigheid van één of meer van deze bepalingen blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

  2. Diensten

 • 2.1 Your Mobility B.V. houdt zich het recht voor om een chauffeur gedurende zijn werkzaamheden, indien deze uit het voeren van meer dan één rit bestaan, te vervangen.
 • 2.2 Chauffeurs beperken zich gedurende een opdracht tot het besturen van en zorgdragen voor het, door opdrachtgever ter beschikking gestelde, voertuig en kunnen door opdrachtgever derhalve niet voor andere diensten dan deze worden ingezet.

  3. Aanbiedingen, aanvaarding opdrachten

 • 3.1 Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
 • 3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat de opdrachtgever hetzij mondeling dan wel schriftelijk, een opdracht tot het verlenen van een dienst gegeven heeft, gevolgd door een schriftelijke opdrachtbevestiging onzerzijds.
 • 3.3 Afspraken of wijzigingen gemaakt nadat de opdrachtbevestiging is verstuurd, gelden alleen indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
 • 3.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken gemaakt met de chauffeur binden ons slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
 • 3.5 De minimale opdrachtduur is drie uren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 3.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan, binnen een termijn van 2 jaar na de laatste dienstverlening door chauffeur aan de opdrachtgever met tussenkomst van Your Mobility B.V. de overeenkomst met de chauffeur voort te zetten of aan te vangen buiten Your Mobility B.V. om. Indien de opdrachtgever handelt in strijd met deze bepaling riskeert de opdrachtgever een boete van € 250 per dag dat een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de chauffeur duurt.

  4. Prijzen

 • 4.1 Al onze prijsopgaven vinden, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud van prijswijziging plaats. Indien de prijs binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst wordt verhoogd, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden binnen een termijn van dertig kalenderdagen.
 • 4.2 Afwijkingen ten opzichte van de door ons vastgestelde tarieven zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met ons zijn overeengekomen.
 • 4.3 Bij meerdaagse reizen komen de verblijfskosten voor rekening van de opdrachtgever. Per etmaal wordt 16 uur tegen het standaardtarief in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 • 4.4 Diensturen zullen naar boven worden afgerond per vijftien minuten.
 • 4.5 De kosten voor het gebruik van de vervoermiddelen, zoals afschrijvingen, brandstofkosten, parkeergelden, tolgelden, verzekeringen etc. zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • 4.6 De opdracht begint op de locatie en het tijdstip zoals bij uw reservering is overeengekomen en eindigt op de uiteindelijke bestemming. Aanreistijd, alsmede eventuele reiskosten worden door Your Mobility B.V. uitsluitend in rekening gebracht als de startlocatie en of de uiteindelijke bestemming niet met openbaar vervoer te bereiken zijn.
 • 4.7 De chauffeur zal 1 kwartier voor aanvang van de desbetreffende rit aanwezig zijn.

  5. Aansprakelijkheid

 • 5.1 Your Mobility B.V. aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de, door de opdrachtgever geleden, directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen of uit onrechtmatige daad. Your Mobility B.V. aanvaardt, op basis van het in artikel 5, lid 6 bepaalde, slechts aansprakelijkheid voor het eigen risico op de voertuigverzekering van opdrachtgever met een maximum van €250. Voor technische mankementen aan het voertuig van opdrachtgever erkent Your Mobility B.V. geen aansprakelijkheid.
 • 5.2 Your Mobility B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door of het gevolg is van een gebrek in de door ons uitgevoerde opdrachten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het niet of niet tijdig verschijnen van één van onze chauffeurs dan wel voor enige vertraging, om welke reden dan ook.
 • 5.3 Your Mobility B.V. is niet aansprakelijk voor boetes veroorzaakt door in opdracht van de opdrachtgever gemaakte verkeersovertredingen.
 • 5.4 Your Mobility B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn.
 • 5.6 De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat het door hem ter beschikking gestelde voertuig all-risk is verzekerd, tegen schade aan het voertuig zelf alsmede tegen schade geleden door derden.
 • 5.7 Onverminderd het bovenstaande zijn wij niet aansprakelijk indien schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk handelen of laten handelen door de opdrachtgever.
 • 5.8 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld van onze zijde.

  6. Betalingen

 • 6.1 Tenzij anders overeengekomen dient de betaling van de factuur binnen veertien dagen na de factuurdatum, middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening plaats te vinden.
 • 6.2 Indien de betaling niet binnen bovengenoemde termijn van veertien dagen is ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Your Mobility B.V. behoudt zich vanaf dat moment het recht voor een rente van 2% per maand in rekening te brengen.
 • 6.3 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten gevolge van niet-, niet-tijdige of niet-volledige betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

  7. Reclames

 • 7.1 Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen, indien deze binnen 10 werkdagen na ontdekking van het gebrek van de desbetreffende dienst schriftelijk zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klacht.
 • 7.2 Reclames omtrent facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 10 werkdagen na de factuurdatum.
 • 7.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.
 • 7.4 De opdrachtgever heeft geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen. Wij zullen, indien een reclame op juiste gronden geschiedt, alsnog zorgdragen voor een deugdelijke nakoming mits de klachten ons binnen de hierboven bedoelde termijnen hebben bereikt of naar onze keuze, de vergoeding terugbetalen of prijskorting geven. Bij klachten dient het onbetwiste gedeelte van de factuur op de aangegeven betaaldatum te worden voldaan.

  8. Toepasselijkrecht en geschillen

 • 8.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is uitsluitend bevoegd de Rechtbank te Amsterdam.